தேர்வு முடிவுகள்

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

வெட்டு மதிப்பெண்

S No. Date of Notification Name of the Post Date of Examination Date of Oral Test
1 09.07.2012

VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER IN THE TAMIL NADU MINISTERIAL SERVICE

30.09.2012 --
2 27.04.2012

POSTS INCLUDED IN GROUP-IV SERVICES

JR.ASSISTANT

TYPIST

STENO-TYPIST GR.III

 

07.07.2012 ---
3. 21-07-2010

VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER IN THE TAMIL NADU MINISTERIAL SERVICE

20.02.2011 ---