துறைத் தேர்வுகள்

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

துறைத் தேர்வுகள் செய்தி அறிவிப்பு

Bulletin View/Download
Bulletin No. 12 dated June 1, 2014
(contains
Erratum for 2013 December - Local Fund Audit Dept.Test Commercial Book Keeping (TC 063)
View
Bulletin No. 7 dated 16th March 2014
(contains results of Departmental Examinations, December 2013)
View
Bulletin No. 6 dated 7th March 2014 - Extraordinary
(contains results of Departmental Examinations, December 2013)
View
Bulletin No. 16 dated 7th August 2013
(contains results of Departmental Examinations, May 2013)
View
Bulletin No. 16 dated 7th August 2013 - Extraordinary
(contains results of Departmental Examinations, May 2013)
View
Bulletin No. 7 dated 16th March 2013
(contains results of Departmental Examinations, December 2012)
View
Bulletin No. 6 dated 7th March 2013 - Extraordinary
(contains results of Departmental Examinations, December 2012)
View
Bulletin No. 15 dated 7th August 2012
(contains results of Departmental Examinations, May 2012)
View
Bulletin No. 16 dated 16th August 2012
(contains results of Departmental Examinations, May 2012)
View
Bulletin No. 17 dated 7th August 2011
(contains results of Departmental Examinations, May 2011)
View
Bulletin 18 dated 16th August 2011
(contains results of Departmental Examinations, May 2011)
View