துறைத் தேர்வுகள்

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

துறைத் தேர்வுகள் - முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாட்கள்

Month and Year of ExamDownload
May 2011 View
December 2010 View
May 2010 View
December 2009 View