ஒழுங்கு நடவடிக்கை

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

அரசாணைகள் - ஒழுங்கு நடவடிக்கை

S.No Case No Subject
1 Tamilnadu Public Service Commission Regulations, 1954 - Regulation 18(1)
2 Claiming promotion which delaying due to criminal charges framed against petitioner
3 Petition filed seeking to issue a writ of Certiorarified Mandamus.
4 To direct the Respondents to take proper and effective steps by directing all the Village Administration Officers
5 Validity of - The impugned Rule creates a classification of persons
6 Since the Enquiry Officer had clearly held that she had been subjected to sexual harassment
7 Since the Enquiry Officer had clearly held that she had been subjected to sexual harassment.