நிகழ்வுகள்

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

அண்மை நிகழ்வுகள்

  • ஆண்டுத்திட்ட வெளியீடு

தேர்வாணையத்தின் ஆண்டுத்திட்ட வெளியீடு விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் அரசுத்துறைகளுக்கு பல்வேறு வகைகளில் உதவிகரமாக அமைகிறது.