ஒப்பந்தப் புள்ளிகள்

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி /ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்கள்

புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி
Online Application and Registration System (OARS)
Recruitment Process Management System (RPMS)
Provideng Facilitation Counter for OARS


ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்கள்
Tender Act
Tender Rules