கலந்தாய்வு

தொடர்புக்கு

1800 425 1002

(கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி)

கலந்தாய்வு

. எண் அறிவிக்கை நாள் பதவியின் பெயர் தேர்வு நாள் தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் கலந்தாய்வு நடைபெற்ற நாட்கள்
முதல் வரை
1. 17.03.2014 Village Administrative Officer in the Tamil Nadu Ministerial Service 14.06.2014 15.12.2014 27.01.2015 to 12.02.2015
2 06.02.2014/

16.04.2014

Posts included in Combined Civil Services Examination –II (Non-Interview Posts) - (Group-II A Services)

29.06.2014

12.12.2014 29.12.2014 to  22.01.2015
3 13.06.2012 Posts included in CSSE-I, 2011-2013

04.11.2012

16.12.2014 24-27.12.2014 (V PHASE)
4 14.06.2013

Posts included in Group-IV Services

 

JA(IV PHASE)

TYPIST (III PHASE)

STENO(II PHASE)

25.08.2013

09.10.2014 From 29.10.2014
5   Village Admn.Officer (RESERVE LIST - III PHASE)     20.02.2011 08.10.2014 27.10.2014 to 29.10.2014
6   Posts included in CSSE-I

30.07.2011

25.08.2014

01.09.2014

(Interview Post - V Phase)

 

01.09.2014

(Non Interview Post - VI Phase)

 

7 24.12.2012

Combined Engineering Service for the years 2009-2013

02.03.2013

30.07.2014

 

11.08.2014

 

8 14.06.2013

Posts included in Group-IV Services

 

JA(III PHASE)

TYPIST (II PHASE)

STENO(I PHASE)

25.08.2013

05.03.2014 19.08.2014 to 23.08.2014
9 13.06.2012 Posts included in CSSE-I, 2011-2013

04.11.2012

04.07.2014 14-17.07.2014 (IV PHASE)
10 14.06.2013 Posts included in Group-IV Services - TYPIST

25.08.2013

05.03.2014 19.06.2014 to 05.07.2014
11 14.06.2013 Posts included in Group-IV Services - Junior Assistant  - II PHASE

25.08.2013

05.06.2014 16-18.06.2014 (II PHASE)
12 13.062012 Posts included in CSSE-I, 2011-2013

04.11.2012

21.03.2014 28.04.2014 (III PHASE)
13   Posts included in Grp-I Services, 2007-2008,2008-2009 and 2010-2011 28/07/2012 AND 29/07/2012   09.04.2014

(Supplemental Counselling)

14 13.062012 Posts included in CSSE-I, 2011-2013

04.11.2012

21.03.2014 07.04.2014 (II PHASE)
15   Special Recruitment (Grp-IV) Services) for Differently Abled Persons-2011 (II PHASE)

07.08.2011

18.03.2014 01.04.2014
16 14.06.2013 Posts included in Group-IV Services - Junior Assistant

25.08.2013

05.03.2014 24.03.2014 to 08.05.2014
17 27.04.2012 Posts included in Group-IV Services -  Jr.Asst(VII Phase)

    07.07.2012

19.02.2014 25.02.2014
18 27.04.2012 Village Admn.Officer     30.09.2012 19.02.2014 25.02.2014
19 27.04.2012 Posts included in Group-IV Services -  Typist(II Phase)

    07.07.2012

29.01.2014 19.02.2014 onwards(II Phase)
20   Posts included in CSSE-I (OT posts - 4th Phase and non interview posts- 5th phase )

30.07.2011

  05.02.2014 & 06.02.2014
21 27.04.2012 Posts included in Group-IV Services - Steno Typist Gr.III

    07.07.2012

21.01.2014 03&04.02.2014(III Phase)
22 27.04.2012 Posts included in Group-IV Services - Junior Asst.(VI PHASE)

    07.07.2012

10.01.2014 22.01.2014 (VI Phase)