வினாத்தாட்கள்

Name of the Examination Date of Examination Name of the Subject Year Download
District Educational Officer(Group–I.C Services) -Main Written Examination
 • 21.11.2023 FN & AN
 • and
 • 22.11.2023 FN & AN
 • PAPER-I-Tamil Eligibility Test
 • PAPER-II-GENERAL STUDIES
 • PAPER-III-GENERAL STUDIES
2023
Civil Judge-Main Written Examination
 • 04.11.2023 FN & AN
 • and
 • 05.11.2023 FN & AN
 • Translation Paper
 • Law Paper I
 • Law Paper II
 • Law Paper III
2023
Assistant Conservator of Forests(Group–I.A Services)–Main Written Examination
 • 13.10.2023 FN & AN
 • 14.10.2023 FN & AN
 • 15.10.2023 FN & AN
 • 16.10.2023 FN & AN
 • 17.10.2023 FN
 • Tamil Eligibility Test
 • General Studies
 • General English
 • Agricultural Engineering
 • Agriculture
 • Botany
 • Computer Applications
 • Chemistry
 • Electronics Engineering
 • Electrical Engineering
 • Environmental Science
 • Forestry
 • Geology
 • Horticulture
 • Mathematics
 • Physics
 • Statistics
 • Zoology
2023
Combined Civil Services Examination-I (Group-I Services)
 • 10.08.2023 FN
 • 11.08.2023 FN
 • 12.08.2023 FN
 • 13.08.2023 FN
 • TAMIL ELIGIBILITY TEST
 • GENERAL STUDIES
2023
The Post of Tourist Officer included in the Tamil Nadu General Service
 • 10.06.2023 FN & AN
 • and
 • 11.06.2023 FN & AN
 • தாள் – I கட்டாயத் தமிழ் மொழி தகுதித் தாள்
 • தாள் – II – பொது அறிவு
 • தாள் – III சுற்றுலா கோட்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறைகள்
 • தாள் – IV சுற்றுலா நிர்வாகம் மற்றும் செயல்முறைகள்
2023
Posts included in Combined Civil Services Examination-II (Group-II and IIA) - Main Written Examination 25.02.2023 FN & AN
 • கட்டாயத் தமிழ் மொழி தகுதித் தாள்
 • General Studies
2023
Posts of Assistant Section Officer / Assistant in Tamil Nadu Secretariat Service included in Group-V.A Services (Recruitment by transfer) 18.12.2022 F.N. & A.N.
 • General Tamil
 • General English
2022
Assistant Section Officer [Translation] in the Tamil Development and Information Department 11.01.2020 F.N. & A.N. Translation Paper 2020
ASSISTANT PUBLIC PROSECUTOR, GRADE-II IN PROSECUTION DEPARTMENT 07.05.2022 FN & AN,
08.05.2022 FN & AN
LAW 2022
Posts included in Combined Civil Services-I Examination (Group-I Services) - Main written Examination 04.03.2022 FN,
05.03.2022 FN,
06.03.2022 FN
General Studies 2022
Civil Judge in the Tamil Nadu State Judicial Service 17.10.2020 FN & A.N.
18.10.2020 FN & A.N.
TRANSLATION Paper 2018 VIEW
LAW-Paper I VIEW
LAW-Paper II VIEW
LAW-Paper III VIEW
Assistant Public Prosecutor, Grade-II in Prosecution Department in the Tamil Nadu General Service 11.05.2019 FN & A.N.
12.05.2019 FN & A.N.
Paper I 2018 VIEW
Paper II VIEW
Paper III VIEW
Paper IV VIEW
Assistant System Engineer and Assistant System Analyst in the Tamil Nadu Information Technology Service in the Department of e-Governance 07.04.2019 FN & A.N. Paper III 2019
Post of Civil Judge in Tamil Nadu State Judicial Service-Main Written Examination 11.08.2018 FN & AN and
12.08.2018 FN & AN
 • Translation Paper
 • Law Paper-I
 • Law Paper-II
 • Law Paper-III
2018
Post of District Educational Officer - Main Written Examination 27.07.2019 FN &
28.07.2019 FN
General Studies 2019
Posts included in Combined Civil Services-I Examination (Group-I Services) - Main written Examination 12.07.2019 FN,
13.07.2019 FN,
14.07.2019 FN
General Studies 2019
Posts included in Combined Civil Services Examination-II (Interview Posts) (Group-II Services)-Main written Examination 23.02.2019 General Studies 2019 VIEW
Post of Tourist Officer in Tamil Nadu General Service 09/09/2017 F.N & A.N and
10/09/2017 F.N
 • Paper I-General Studies
 • Paper II-Tourism Principles & Practices
 • Paper III-Tourism Adminstration &Operations
2017
ASSISTANT COMMISSIONER IN THE TAMIL NADU HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS ADMINISTRATION DEPARTMENT 10.03.2018 FN,
10.03.2018 AN,
11.03.2018 FN
 • Paper-I General Studies
 • Paper-II Hindu Religion
 • Paper-III Law
2018
ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS 28.07.2018 to 04.08.2018
 • General Studies
 • General English
 • Forestry
 • Botany
 • Zoology
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Statistics
 • Geology
 • Agriculture
 • Horticulture
 • Agricultural Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer / Computer Science Engineering
 • Electrical Engineering
 • Electronics Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Computer Applications
 • Computer Science
 • Environmental Science
2018